Centrum voor Jeugd en Gezin | Capelle aan den IJssel

Vacature lid Raad van Toezicht CJG Capelle aan den IJssel

Vacature lid Raad van Toezicht CJG Capelle aan den IJssel

Vacature lid Raad van Toezicht Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel
met portefeuille jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg

Organisatie
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Capelle aan den IJssel is een brede en laagdrempelige organisatie waarbinnen alle vormen van jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg geboden en/of toegankelijk worden, inclusief jeugd-GGZ en zorg voor jeugd met een verstandelijke beperking.

Het CJG streeft ernaar dat kinderen gezond én veilig opgroeien en staat naast ouders en andere opvoeders om dit mogelijk te maken. De medewerkers van het CJG mobiliseren de eigen kracht van ouders en jeugd (0 – 18 jaar) vanaf de zwangerschap tot aan de volwassenheid door het bieden van jeugdgezondheidszorg en preventieve en snelle inzet van hulp, dicht bij en in de (vertrouwde) omgeving van het gezin, samen met ouders, opvoeders en andere betrokkenen. Dit alles vanuit het principe: “Dichtbij en om de hoek, zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig”. Daarnaast fungeert het CJG als toegangspoort tot niet vrij toegankelijke voorzieningen op het gebied van jeugdhulp die buiten het CJG zijn georganiseerd. Het CJG is door het college gemandateerd om een beschikking af te geven voor niet vrij toegankelijke hulp. Met de gemeente Capelle aan den IJssel is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten.

In drie jaar staat er een stevige organisatie en is het gelukt om veel vernieuwende ideeën te genereren, hiermee te experimenteren, ervan te leren en deze innovaties te implementeren.

In 2017 is een nieuw strategisch meerjarenplan 2018 – 2021 door de Raad van Toezicht goedgekeurd. In dat plan wordt voortgeborduurd op de in 2015 ingeslagen weg om onverminderd door te gaan met onze missie en visie. Daarbij is geconcludeerd dat onze leidende principes als ‘hulp dichtbij’, ‘laagdrempelig’, ‘het versterken van eigen kracht’, ‘samen met het gezin en het netwerk’ en ‘preventief werken’ hetzelfde blijven. Maar onze ervaringen, nieuwe kennis over wat werkt en de mogelijkheden van digitale technologieën vragen van ons om te blijven innoveren. Daarom ligt de nadruk voor de komende jaren op innovatie en kracht.

De omzet in 2018 bedroeg totaal circa € 8 miljoen. De baten komen van de gemeente Capelle aan den IJssel in het kader van een dienstverleningsovereenkomst en van het RIVM. De stichting heeft ± 90 FTE in dienst. Het CJG wordt aangestuurd door een directeur/bestuurder die verantwoordelijk is voor het besturen van het CJG en rapporteert aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, waarvan er een lid aftreedt.

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is het orgaan dat, in lijn met de recente ontwikkelingen in governance, toezicht houdt op en werkgever is van de directeur/bestuurder. De Raad van Toezicht volgt de Zorgbrede Governancecode. Hoofdtaak is het bewaken van de maatschappelijke rol en borging van de continuïteit van de organisatie. Tevens toetsen de leden de besluitvorming en geven de bestuurder zowel gevraagd als ongevraagd advies. De Raad van Toezicht fungeert voor de bestuurder als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. De Raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij zij optreedt als belangenbehartiger van de stichting en verantwoording aflegt aan de buitenwereld.

Het is de kunst om te schakelen en te balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn.

De onderwerpen waarop de Raad toezicht houdt zijn onder andere:

 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • kwaliteit en veiligheid;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het functioneren van de bestuurder;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.

Het profiel
Het CJG heeft behoefte aan een lid met kennis van en ervaring met jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg om op strategisch niveau mee te denken in de volgende fase van ontwikkeling en integratie. Hierbij geldt voor de toezichthouder dat hij/zij affiniteit heeft met de organisatie, hart heeft voor de sector en aandacht voor de doelgroep. Het nieuwe lid dient over de volgende competenties te beschikken:

 • affiniteit met de doelstelling van het CJG;
 • kennis en ervaring van het maatschappelijk middenveld in het algemeen en de jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg in het bijzonder;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten;
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én, met behoud van de relatie, kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie
  als het CJG stellen.

We gaan graag in gesprek met iemand die met behoud van de relatie de lastige vragen stelt.

De kandidaat is een autonome, stevige persoonlijkheid, heeft een kritische houding, wil de echte dialoog aangaan, biedt tegenspraak waar dat nodig is, legt de vinger op de zere plek, is transparant, trekt duidelijke grenzen en wil bijdragen aan de verdere professionalisering van de Raad van Toezicht. De kandidaat kijkt naast zijn eigen portefeuille integraal en strategisch naar alle thema’s die voor een Raad van Toezicht relevant zijn.

We houden bij de benoeming van de nieuwe toezichthouder rekening met een evenwichtige en toekomstgerichte samenstelling waarbij de leden elkaar op competenties en ervaring aanvullen.

We willen recht doen aan de diversiteit in achtergrond en afkomst van de cliënten. Daarnaast dient er bij de nieuwe toezichthouder voldoende tijd beschikbaar te zijn om daadwerkelijke inzet te leveren. Regionale binding is gewenst mits het natuurlijk geen belangenverstrengeling met zich meebrengt. Wij lezen graag terug waarom u deze nevenfunctie wilt vervullen, wat uw specifieke bijdrage is als toezichthouder, of u ervaring heeft als toezichthouder, of u momenteel actief bent in uw loopbaan en wat uw regionale binding is.

Vergoeding
Het College van de gemeente Capelle a/d IJssel heeft het honorarium vastgesteld op € 4.000,- per jaar.

Procedure
Indien u geïnteresseerd bent vragen wij u een CV en motivatiebrief te mailen aan c.baardwijk@cjgcapelleaandenijssel.nl.

De termijn om op deze positie te reageren sluit op donderdag 14 februari 2019. De gesprekken vinden plaatsen op maandagavond 4 maart 2019.

Voor nadere informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met mevrouw Diana Starmans, voorzitter van de Raad van Toezicht, tel: 0620341883