Centrum voor Jeugd en Gezin | Capelle aan den IJssel

professionals

Visie
“Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Capelle aan den IJssel streeft ernaar dat ieder kind, met meer of minder belemmeringen, gezond en veilig mag opgroeien. In een warm en veilig gezin en in een inspirerende buurt. Goed begeleid en gesteund in zijn of haar ontwikkeling naar volwassenheid door de ouders. Opvoeden doe je samen en de professional van het CJG ondersteunt de ouders, de jongere en andere professionals met passende informatie, advies en hulp. Dichtbij en om de hoek, zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig.”

Wil je een kind of gezin aanmelden voor jeugdhulp? Klik hier

Missie

Het CJG heeft de missie:

  • Bevorderen van de gezondheid en veiligheid van de jeugdige in de opvoedsituatie waarin hij of zij opgroeit
  • Waar nodig ondersteuning bieden bij het opvoeden en opgroeien van kinderen, bij het gezin thuis, in de buurt of op school
  • Fungeren als toegangspoort van waaruit alle vormen van jeugdhulp toegankelijk zijn

Werkwijze

Jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg samen: een integrale aanpak

Bij CJG Capelle aan den IJssel werken professionals van jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg samen onder één dak. De professionals werken samen in vier wijkgerichte CJG-teams. Deze combinatie is (vrijwel) uniek in Nederland en biedt veel mogelijkheden wat betreft vroegtijdige hulp en preventie. Zo gaan professionals van jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp bijvoorbeeld samen op huisbezoek en zijn zij gezamenlijk contactpersoon voor scholen in Capelle aan den IJssel.

Jeugdgezondheidszorg

De jeugdgezondheidszorg heeft alle kinderen van 0 tot 18 jaar in beeld. Zij volgen, via de standaard contactomenten volgens het Landelijk Professioneel Kader, de groei en ontwikkeling van deze kinderen. Daarbij komen zij aan huis. Denk hierbij aan prenatale huisbezoeken, geboortehuisbezoeken, extra zorg huisbezoeken, Stevig Ouderschap en bemoeizorg. Daarnaast voert de jeugdgezondheidszorg het Rijksvaccinatieprogramma uit.

Jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen geven voorlichting, advies en informatie en kijken daarbij medisch, (psycho-)sociaal en kind- en gezinsgericht. Er is veel aandacht voor vroegsignalering en een zo preventief mogelijke aanpak.

Jeugdhulp

Jeugd- en gezinscoaches werken in de wijk om opvoeders en/of jeugdigen te ondersteunen bij vraagstukken rondom opvoeden en opgroeien. Bij het CJG is veel ervaring, kennis en expertise waardoor goed kan worden aangesloten op de vraag. Bijvoorbeeld expertise op het gebied van licht verstandelijke beperking (LVB) en ervaring met de methodiek Video Home Training (VHT). De jeugd- en gezinscoaches werken oplossingsgericht: zij gaan uit van de eigen kracht van het gezin.

Ook verwijzen zij, in overleg met een expert, door naar specialistische zorg als de problematiek van het gezin hier om vraagt. De jeugd- en gezinscoach houdt in dit geval de casusregie over het gezin om te volgen of de beoogde resultaten van het gezin bij de specialistische zorg behaald worden. De specialistische zorg kan zowel lokaal als regionaal ingekocht zijn.

Expertteam

Het expertteam van het CJG, waar (GZ) psychologen, orthopedagogen en een jeugdarts onderdeel van zijn, kan meedenken met de CJG professionals uit de teams. Indien nodig doen zij onderzoek. Ook besluit het expertteam over de inzet van specialistische jeugdhulp.

GIZ-methodiek

De professionals van het CJG werken volgens de methode ‘Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften’ (GIZ). Bij deze methodiek wordt samen met het gezin in kaart gebracht wat er goed gaat, waar er vragen of zorgen zijn en wat er nodig is in het gezin. Het kind staat hierbij centraal.

Om als kind gezond en veilig op te kunnen groeien, zijn veel factoren van invloed. Samen met het gezin kijken we naar de ontwikkeling van het kind, de opvoeding en de omgeving waar het kind opgroeit.

Meer informatie over de GIZ-methodiek vindt u op de website van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).

Hoe komt een gezin/jeugdige bij het CJG?

Ouders, verzorgers, jeugdigen én professionals zijn welkom bij het CJG voor alle vragen rondom het opgroeien en opvoeden van kinderen.

Zij kunnen zelf contact opnemen met het CJG door middel van het contactformulier op onze website, door langs te komen bij een inloopspreekuur, door naar het CJG te bellen of een e-mail te sturen.

Daarnaast komen gezinnen en jeugdigen ook bij het CJG via de reguliere onderzoeken bij de jeugdgezondheidszorg of door verwijzing van derden, zoals de school, het kinderdagverblijf, de huisarts, de psycholoog, enzovoort.

Uitgebreid trainingsaanbod

Het CJG biedt verschillende gratis trainingen aan voor ouders en verzorgers. Bijvoorbeeld over alledaagse opvoedsituaties, de pittige jonge jaren, eerste hulp bij ongelukjes in huis, de ontwikkeling van peuters of omgaan met pubergedrag. Ook voor kinderen en jongeren zijn er trainingen. Bijvoorbeeld de Rots en Water training, waar kinderen leren om beter voor zichzelf op te komen. Of de KIES-groep, voor kinderen van gescheiden ouders. Ook kunnen jongeren hun oppasdiploma halen bij het CJG.

Ga naar het trainingsaanbod

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief voor professionals! De nieuwsbrief wordt eens per kwartaal verzonden.

Aanmelden

Projecten

Het CJG zet zich in voor verschillende projecten, zoals Splash Capelle en Kind Centraal.

Publicaties

Infographic MKBA 2017

Het CJG heeft in 2017 een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) laten uitvoeren. Bekijk de samenvatting in een infographic via deze link.

Infographic jaarverslag 2017

Bekijk de samenvattende infographic van ons jaarverslag 2017 via deze link.

Samenvatting jaarverslag 2016
Samenvatting jaarverslag 2015

ISO-gecertificeerd

CJG Capelle aan den IJssel is sinds 13 oktober 2016 gecertificeerd voor de norm ISO 9001:2015. Het CJG is daarvoor gecontroleerd door een externe onafhankelijke organisatie (Lloyd’s, LRQA). Ieder jaar wordt het CJG opnieuw getoetst. Wat betekent deze norm?

 Klik hier voor meer informatie

Informatie over scheiden

Gaan ouders uit elkaar? Op deze pagina vind je betrouwbare informatie voor professionals, ouders/verzorgers, kinderen en jongeren. Inclusief informatie over de hulp die het CJG kan bieden.

Rondkomen met kinderen

Als je kinderen krijgt, komen er ook extra kosten bij. Op www.capelleaandenijssel.nl/geldplannen zijn verschillende geldplannen te vinden, beschikbaar gesteld door Gemeente Capelle aan den IJssel. Via deze website kan iedereen zelf een plan maken om meer overzicht te krijgen over de uitgaven of om uit de geldzorgen te komen. Er is bijvoorbeeld het geldplan ‘Rondkomen met kinderen’ voor gezinnen en het geldplan ‘Bijna 18’ voor jongeren die 18 jaar worden.