Centrum voor Jeugd en Gezin | Capelle aan den IJssel

privacy & klachten

Privacy

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Capelle aan den IJssel biedt integrale jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg. Daarvoor gebruikt het CJG persoonsgegevens van haar cliënten. Persoonsgegevens betreffen elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het kan bijvoorbeeld gaan om BSN-nummers, namen, woonadressen, maar ook bijzondere persoonsgegevens inzake gezondheid en behandeling.

Het CJG wens zorgvuldig en conform de regelgeving om te gaan met persoonsgegevens. Daarom heeft het CJG een privacyreglement opgesteld. Iedere medewerker van het CJG houdt zich aan dit reglement.

Het CJG hanteert de volgende uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens:

 1. We verwerken niet meer gegevens dan nodig is voor het verlenen van onze integrale jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg;
 2. Alleen die medewerkers en stagiaires hebben toegang tot persoonsgegevens, die dat nodig hebben voor hun werkzaamheden;
 3. Om onze cliënten zo goed mogelijk te kunnen helpen, werken de medewerkers van jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg in de wijkteams samen. Hiervoor kunnen de medewerkers van beide disciplines elkaar in het belang van de cliënt informeren;
 4. Alle medewerkers en stagiaires die kennis nemen van persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding en tekenen een geheimhoudingsverklaring;
 5. We informeren cliënten en vragen voor het verwerken van persoonsgegevens toestemming aan onze cliënten, tenzij dit niet mogelijk is of niet nodig is volgens de wet;
 6. We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is en volgen daarbij de wettelijke termijnen;
 7. Voor een goede zorg en dienstverlening werkt het CJG samen met een aantal partners, zoals aanbieders van specialistische jeugdhulp, huisartsen en scholen. Daarvoor is het soms nodig om persoonsgegevens te delen. Daarover zijn wij transparant, vragen wij toestemming en we houden ons daarbij aan de wet;
 8. We beveiligen de persoonsgegevens zo goed mogelijk, en treffen daarvoor voldoende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Met onze leveranciers van IT-infrastructuur en software zijn afspraken gemaakt om de beveiliging van persoonsgegevens in die systemen te waarborgen;
 9. We respecteren de rechten van cliënten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, zoals de rechten op inzage, rectificatie, vergetelheid, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en bezwaar, tenzij wettelijke bepalingen zich daar tegen verzetten;
 10. Als onverhoopt een van de hierboven genoemde uitgangspunten niet of niet correct is gevolgd, dan ondernemen we direct actie om dit te herstellen en waar nodig te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 11. Het CJG heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. Bij vragen of opmerkingen over je privacy en het CJG kun je contact opnemen met de FG via functionaris-gegevensbescherming@cjgcapelleaandenijssel.nl

Bekijk hier het reglement waarin deze uitgangspunten nader zijn uitgewerkt.

Klachten

De medewerkers van het CJG doen hun werk zo goed mogelijk. Toch kan het gebeuren dat je daar niet tevreden over bent. Indien je het niet eens bent met de manier waarop het CJG met je omgaat of de uitvoering van de zorg- en hulpverlening, dan kun je je onvrede uiten en indien nodig een klacht indienen. Voor het indienen van een klacht of bezwaar hebben we de volgende procedure opgesteld:

 1. Je bespreekt je ongenoegen met de betreffende professional. Misschien heeft de medewerker er geen idee van dat je ergens ontevreden over bent en verbetert de situatie als hij/zij daarop gewezen wordt. In veel gevallen voorkomt dit dat het een probleem wordt en is er een oplossing.
 2. Lukt het niet om in dit gesprek tot een voor jou bevredigende oplossing te komen, dan kun je contact opnemen met de leidinggevende van de betreffende professional. Deze hoort uw klacht aan en zal bemiddelen tussen de betrokken partijen.
 3. Een klacht kun je ook kenbaar maken door het klachtenformulier in te vullen. Bij ontvangst zal er binnen een week contact met je worden opgenomen.
 4. Indien je klacht jeugdhulp betreft, kun je een beroep doen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon van het AKJ. Zie de informatie over de Vertrouwenspersoon aan de rechterkant van deze pagina.
 5. Mochten gesprekken niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan kun je je ook schriftelijk wenden tot de externe (onafhankelijke) klachtencommissie. Zie meer informatie bij Contactgegevens klachtencommissie.  Bij een klacht over jeugdhulp kan de vertrouwenspersoon je helpen bij het schrijven van een klachtbrief.

 

Vertrouwenspersoon jeugdhulp

Het AKJ is een onafhankelijke organisatie van vertrouwenswerk. Zij voert in opdracht van alle gemeenten deze landelijke functie van vertrouwenspersoon uit. Jongeren, (pleeg)kinderen, (pleeg- en groot)ouders en verzorgers kunnen een beroep op het vertrouwenswerk doen. Het doel is vragen over de (rechts)positie, en/of problemen en klachten over het functioneren van jeugdhulporganisaties snel, laagdrempelig en adequaat op te lossen.

De vertrouwenspersonen staan naast de cliënten. Het uitgangspunt is dat de cliënt en de hulpverlener er samen uitkomen. Mocht dat volgens de cliënt niet voldoende zijn, dan kan hij/zij onvrede kenbaar maken via de formele klachtenprocedure (klachtencommissie Zuid-Holland). Ook in dat geval kan de vertrouwenspersoon ondersteuning bieden.

Vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via:

 • het landelijk nummer 088-555 1000
 • info@akj.nl
 • www.akj.nl (contactformulier invullen of chatten door te klikken op het chat logo)

Contactgegevens klachtencommissie Rijnmond (klachten inzake Jeugdgezondheidszorg)
Klachtencommissie Rijnmond
t.a.v. de ambtelijk secretaris
Postbus 3063
3003 AB Rotterdam

Telefoon: 0614043658
E-mail: info@klachtencommissierijnmond.nl
Website: www.klachtencommissierijnmond.nl

Contactgegevens klachtencommissie Jeugdhulp Zuid-Holland (klachten inzake Jeugdhulp)

Secretariaat:
e-mail: secretariaat@klachtencommissiejeugdhulpzh.nl

Postbus 258
3000 AG Rotterdam
Tel. 06-28223189

 

contact

CJG Capelle aan den IJssel
De Linie 7 en 8-12
2905 AX Capelle aan den IJssel

010 242 32 00
info@cjgcapelleaandenijssel.nl

klik hier voor alle locaties

openingstijden

maandag t/m vrijdag
08.15 uur tot 17.00 uur
donderdag
08.15 uur tot 19:00 uur

ons laatste facebookbericht

onze laatste tweets

Kinderen leren veel van #spelletjes. Ook dat ze een spelletje kunnen #verliezen. Voor alle kleine kinderen is dat lastig. Hoe kun je je kind leren omgaan met verliezen? Lees meer: bit.ly/WinnenVerliez…