Centrum voor Jeugd en Gezin | Capelle aan den IJssel

privacy & klachten

Privacy

Het CJG gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Voor het CJG is het van belang om te weten welke gegevens door wie en waarvoor worden gebruikt. Voor medewerkers van het CJG is het van belang om te weten welke gegevens ze mogen gebruiken, van wie en waarvoor. Voor cliënten is het van belang om te weten op welke wijze het CJG met hun gegevens omgaat. Daarom heeft het CJG dit privacyreglement opgesteld. Iedere medewerker van het CJG houdt zich aan dit reglement.

Het CJG hanteert de volgende uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens:

 1. We verwerken niet meer gegevens dan nodig is voor onze hulp en dienstverlening;
 2. Alleen die medewerkers hebben toegang tot persoonsgegevens, die dat nodig hebben voor hun werkzaamheden;
 3. We informeren cliënten en vragen voor het verwerken van persoonsgegevens toestemming aan onze cliënten, tenzij dit niet mogelijk is of niet nodig is volgens de wet;
 4. We gebruiken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor we de gegevens hebben ontvangen;
 5. We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is;
 6. Voor een goede zorg en dienstverlening, werkt het CJG samen met een aantal partners. Daarvoor is het soms nodig om persoonsgegevens te delen. Daarover zijn wij transparant en we houden ons daarbij aan de wet;
 7. We beveiligen de persoonsgegevens zo goed mogelijk, en treffen daarvoor voldoende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 8. We respecteren de rechten van cliënten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;
 9. Alle medewerkers en stagiaires die kennis nemen van persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding en tekenen een geheimhoudingsverklaring;
 10. Als onverhoopt een van de hierboven genoemde uitgangspunten niet of niet correct is gevolgd, dan ondernemen we direct actie om dit te herstellen.

Bekijk hier het reglement waarin deze uitgangspunten nader worden uitgewerkt.

Klachten

De medewerkers van het CJG doen hun werk zo goed mogelijk. Toch kan het gebeuren dat u daar niet tevreden over bent. Indien u het niet eens bent met de manier waarop het CJG met u omgaat of de uitvoering van de zorg- en hulpverlening, dan kunt u uw onvrede uiten en indien nodig een klacht indienen. Voor het indienen van een klacht of bezwaar hebben we de volgende procedure opgesteld:

 1. U bespreekt uw ongenoegen met de betreffende professional. Misschien heeft de medewerker er geen idee van dat u ergens ontevreden over bent en verbetert de situatie als hij/zij daarop gewezen wordt. In veel gevallen voorkomt dit dat het een probleem wordt en is er een oplossing.
 2. Lukt het niet om in dit gesprek tot een voor u bevredigende oplossing te komen, dan kunt u contact opnemen met de leidinggevende van de betreffende professional. Deze hoort uw klacht aan en zal bemiddelen tussen de betrokken partijen.
 3. Een klacht kunt u ook kenbaar maken door het klachtenformulier in te vullen. Bij ontvangst zal er binnen een week contact met u worden opgenomen.
 4. Indien uw klacht jeugdhulp betreft, kunt u een beroep doen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon van het AKJ. Zie de informatie over de Vertrouwenspersoon aan de rechterkant van deze pagina.
 5. Mochten gesprekken niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan kunt u zich ook schriftelijk wenden tot de externe (onafhankelijke) klachtencommissie. Zie meer informatie bij Contactgegevens klachtencommissie.  Bij een klacht over jeugdhulp kan de vertrouwenspersoon u helpen bij het schrijven van een klachtbrief.

 

Vertrouwenspersoon jeugdhulp

Het AKJ is een onafhankelijke organisatie van vertrouwenswerk. Zij voert in opdracht van alle gemeenten deze landelijke functie van vertrouwenspersoon uit. Jongeren, (pleeg)kinderen, (pleeg- en groot)ouders en verzorgers kunnen een beroep op het vertrouwenswerk doen. Het doel is vragen over de (rechts)positie, en/of problemen en klachten over het functioneren van jeugdhulporganisaties snel, laagdrempelig en adequaat op te lossen.

De vertrouwenspersonen staan naast de cliënten. Het uitgangspunt is dat de cliënt en de hulpverlener er samen uitkomen. Mocht dat volgens de cliënt niet voldoende zijn, dan kan hij/zij onvrede kenbaar maken via de formele klachtenprocedure (klachtencommissie Zuid-Holland). Ook in dat geval kan de vertrouwenspersoon ondersteuning bieden.

Vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via:

 • het landelijk nummer 088-555 1000
 • info@akj.nl
 • www.akj.nl (contactformulier invullen of chatten door te klikken op het chat logo)

Contactgegevens klachtencommissie Rijnmond (klachten inzake Jeugdgezondheidszorg)
Klachtencommissie Rijnmond
t.a.v. de ambtelijk secretaris
Postbus 3063
3003 AB Rotterdam

Telefoon: 0614043658
E-mail: info@klachtencommissierijnmond.nl
Website: www.klachtencommissierijnmond.nl

Contactgegevens klachtencommissie Jeugdzorg Zuid-Holland (klachten inzake Jeugdhulp)
Secretariaat klachtencommissie Zuid-Holland
Postbus 258
3000 AG Rotterdam

Telefoon: 010 2211999

 

contact

CJG Capelle aan den IJssel
De Linie 7 en 8-12
2905 AX Capelle aan den IJssel

010 242 32 00
info@cjgcapelleaandenijssel.nl

klik hier voor alle locaties

openingstijden

maandag t/m vrijdag
08.15 uur tot 17.00 uur
donderdag
08.15 uur tot 19:00 uur

ons laatste facebookbericht

onze laatste tweets

Kinderen leren er veel van als ze regelmatig meehelpen in het huishouden. Bovendien houdt u zo meer tijd over om samen leuke dingen te doen! Kijk voor tips op onze website: bit.ly/MeehelpenHuis… pic.twitter.com/p5t7…