Centrum voor Jeugd en Gezin | Capelle aan den IJssel

Onze werkwijze

Onze werkwijze

 

 

 

 

 

Visie

“Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Capelle aan den IJssel streeft ernaar dat ieder kind, met meer of minder belemmeringen, gezond en veilig mag opgroeien. In een warm en veilig gezin en in een inspirerende buurt. Goed begeleid en gesteund in zijn of haar ontwikkeling naar volwassenheid door de ouders. Opvoeden doe je samen en de professional van het CJG ondersteunt de ouders, de jongere en andere professionals met passende informatie, advies en hulp. Dichtbij en om de hoek, zo licht als mogelijk zo zwaar als nodig.”

Missie

Het CJG heeft de missie:

  • Bevorderen van de gezondheid en veiligheid van de jeugdige in de opvoedsituatie waarin hij of zij opgroeit
  • Waar nodig ondersteuning bieden bij het opvoeden en opgroeien van kinderen, bij het gezin thuis, in de buurt of op school
  • Fungeren als toegangspoort van waaruit alle vormen van jeugdhulp toegankelijk zijn

Werkwijze

Jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg samen: een integrale aanpak
Bij CJG Capelle aan den IJssel werken professionals van jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg samen onder één dak. De professionals werken samen in vier wijkgerichte CJG-teams. Deze combinatie is (vrijwel) uniek in Nederland en biedt veel mogelijkheden wat betreft vroegtijdige hulp en preventie. Zo gaan professionals van jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp bijvoorbeeld samen op huisbezoek en zijn zij gezamenlijk contactpersoon voor scholen in Capelle aan den IJssel.

Jeugdgezondheidszorg
De jeugdgezondheidszorg heeft alle kinderen van 0 tot 18 jaar in beeld. Zij volgen, via de standaard contactomenten volgens het Landelijk Professioneel Kader, de groei en ontwikkeling van deze kinderen. Daarbij komen zij aan huis. Denk hierbij aan prenatale huisbezoeken, geboortehuisbezoeken, extra zorg huisbezoeken, Stevig Ouderschap en bemoeizorg. Daarnaast voert de jeugdgezondheidszorg het Rijksvaccinatieprogramma uit.

Jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen geven voorlichting, advies en informatie en kijken daarbij medisch, (psycho-)sociaal en kind- en gezinsgericht. Er is veel aandacht voor vroegsignalering en een zo preventief mogelijke aanpak.

Jeugdhulp
Jeugd- en gezinscoaches werken in de wijk om opvoeders en/of jeugdigen te ondersteunen bij vraagstukken rondom opvoeden en opgroeien. Bij het CJG is veel ervaring, kennis en expertise waardoor goed kan worden aangesloten op de vraag. Bijvoorbeeld expertise op het gebied van licht verstandelijke beperking (LVB) en ervaring met de methodiek Video Home Training (VHT). De jeugd- en gezinscoaches werken oplossingsgericht: zij gaan uit van de eigen kracht van het gezin.

Ook verwijzen zij, in overleg met een expert, door naar specialistische zorg als de problematiek van het gezin hier om vraagt. De jeugd- en gezinscoach houdt in dit geval de casusregie over het gezin om te volgen of de beoogde resultaten van het gezin bij de specialistische zorg behaald worden. De specialistische zorg kan zowel lokaal als regionaal ingekocht zijn.

Expertteam
Het expertteam van het CJG, waar (GZ) psychologen, orthopedagogen en een jeugdarts onderdeel van zijn, kan meedenken met de CJG professionals uit de teams. Indien nodig doen zij onderzoek. Ook besluit het expertteam over de inzet van specialistische jeugdhulp.

 GIZ-methodiek
De professionals van het CJG werken volgens de methode ‘Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften’ (GIZ). Bij deze methodiek wordt samen met het gezin in kaart gebracht wat er goed gaat, waar er vragen of zorgen zijn en wat er nodig is in het gezin. Het kind staat hierbij centraal.

Om als kind gezond en veilig op te kunnen groeien, zijn veel factoren van invloed. Samen met het gezin kijken we naar de ontwikkeling van het kind, de opvoeding en de omgeving waar het kind opgroeit.

Meer informatie over de GIZ-methodiek vindt u op de website van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).

Hoe komt een gezin/jeugdige bij het CJG?

Ouders, verzorgers, jeugdigen én professionals zijn welkom bij het CJG voor alle vragen rondom het opgroeien en opvoeden van kinderen.

Zij kunnen zelf contact opnemen met het CJG door middel van het contactformulier op onze website, door langs te komen bij een inloopspreekuur, door naar het CJG te bellen of een e-mail te sturen.

Daarnaast komen gezinnen en jeugdigen ook bij het CJG via de reguliere onderzoeken bij de jeugdgezondheidszorg of door verwijzing van derden, zoals de school, het kinderdagverblijf, de huisarts, de psycholoog, enzovoort.

Uitgebreid trainingsaanbod
Het CJG biedt verschillende gratis trainingen aan voor ouders en jongeren. Klik hier voor een overzicht van het volledige aanbod.

 

 

 

 

 

Chatspreekuur
Iedere donderdag is er chatspreekuur bij het CJG. Ouders en jongeren kunnen via een chatfunctie op de website op een laagdrempelige en gemakkelijke manier (bijvoorbeeld via de mobiele telefoon) vragen stellen aan een professional van het CJG.

 

 

ISO-gecertificeerd

CJG Capelle aan den IJssel is sinds 13 oktober 2016 gecertificeerd voor de norm ISO 9001:2015. Het CJG is daarvoor gecontroleerd door een externe onafhankelijke organisatie (Lloyd’s, LRQA). Ieder jaar zal het CJG opnieuw getoetst worden. Het voldoen aan deze kwaliteitsnorm betekent onder andere :

  • Het CJG biedt zorg met goede kwaliteit
  • Het CJG weet wat de wensen, behoeften of eisen van belanghebbenden zijn en het CJG voldoet daaraan
  • Het CJG volgt de tevredenheid van klanten en samenwerkingspartners
  • Het CJG voldoet aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving
  • Het CJG werkt doelgericht en meet, volgt en evalueert de resultaten
  • Het CJG is continu gericht op het verhogen van de kwaliteit
  • Het CJG heeft oog voor risico’s en kansen en pakt deze op

Het certificaat geeft aan dat het CJG in staat is om goede kwaliteit van hulp en zorg te bieden. In het contact met de klant wordt dit ook regelmatig geëvalueerd.

Projecten

Het CJG zet zich in voor verschillende projecten, zoals Splash Capelle en Coaching on the Job. Klik hier voor een overzicht.

Publicaties

Infographic MKBA 2017
Het CJG heeft in 2017 een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) laten uitvoeren. Bekijk de samenvatting in een infographic via deze link.

Samenvatting jaarverslag 2017
Bekijk de samenvatting in de vorm van een infographic via deze link.

Samenvatting jaarverslag 2016

Samenvatting jaarverslag 2015