PGB voor jeugdhulp

Download de folder 'PGB voor jeugdhulp' via de button 'Downloaden'. Kan je de tekst in de folder niet goed lezen omdat je bijvoorbeeld een hulpprogramma gebruikt? Hieronder vind je de tekst uit de folder.

PGB voor jeugdhulp: een PersoonsGebonden Budget

Wat is jeugdhulp?

Jeugdhulp is ondersteuning en hulp bij opvoeden en opgroeien. Wanneer we spreken over jeugdhulp gaat dit over jeugdigen tot 18 jaar. Als een jeugdige een vorm van jeugdhulp nodig heeft, kijkt het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) samen met het gezin naar de situatie en stemt af welke hulp het meest passend is. Er wordt gekeken of het CJG de hulp zelf kan bieden of dat hulp van een zorgaanbieder (waarmee de gemeente Capelle aan den IJssel afspraken heeft gemaakt) passend is. In sommige situaties kan de jeugdige een PGB krijgen. Daarmee kun je de hulp zelf inkopen. In deze folder lees je meer over een PGB voor jeugdhulp.

Wie kan een PGB voor jeugdhulp krijgen?

Om in aanmerking te komen voor een PGB is het van belang dat iemand het PGB voor de jeugdige beheert. Degene die het PGB beheert noemen we de vertegenwoordiger. Dit kan één van de ouders zijn, maar ook een mentor, voogd of iemand uit het sociale netwerk. De vertegenwoordiger regelt alle zaken rondom het budget.

Er zijn drie voorwaarden om een PGB te krijgen:

 1. De vertegenwoordiger moet de belangen van de jeugdige goed kunnen beoordelen en vaardigheden hebben om de jeugdhulp in te kopen. Hij* moet namelijk een goede zorgverlener uitkiezen die past bij de zorgvraag, een zorgovereenkomst sluiten, de zorgverlener aansturen en een goede administratie bijhouden.
 2. De vertegenwoordiger moet kunnen motiveren waarom hulp die hij zelf inkoopt met een PGB beter past dan jeugdhulp bij een aanbieder waar de gemeente afspraken mee heeft gemaakt. Dit betekent dat hij een beeld moet hebben van de jeugdhulp die de gemeente heeft ingekocht. Meer informatie over ingekochte jeugdhulp vind je op onze website.
 3. Als laatste moet de jeugdhulp die de vertegenwoordiger wil inkopen van goede kwaliteit zijn. In deze folder wordt uitgelegd wat hiermee wordt bedoeld en hoe daarop gelet kan worden.

Waar kan ik een PGB voor jeugdhulp krijgen?

Je kunt voor alle jeugdhulp terecht bij het CJG. De jeugd- en gezinscoach brengt met jouw gezin in beeld wat er goed gaat, wat beter kan en wat daar voor nodig is. Als er een individuele voorziening (speciale vorm van jeugdhulp) nodig is, kan het CJG dit namens het College van Burgemeesters en Wethouders toekennen.

Soms is er een reden waarom de vertegenwoordiger van de jeugdige zelf deze hulp wil inkopen. De vertegenwoordiger wordt dan gevraagd om een budgetplan op te stellen. Het budgetplan is een middel waarmee de vertegenwoordiger laat zien dat hij nagedacht heeft over de manier waarop het budget besteed kan worden. De jeugd- en gezinscoach heeft een format voor dit budgetplan en controleert de PGB aanvraag op basis van de jeugdwet, de verordening en nadere regels van de gemeente.

Wat moet een vertegenwoordiger doen als een jeugdige een PGB krijgt?

Als een jeugdige een PGB krijgt, krijgen de gezagsdragers (vaak de ouders) een beschikking van het CJG toegestuurd. Hierin staat voor welke jeugdhulp de jeugdige een PGB krijgt en welk budget hieraan gekoppeld is. Het CJG geeft deze gegevens ook door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Op de website van de SVB kan de vertegenwoordiger vervolgens met zijn DigiD inloggen bij Mijn PGB. De vertegenwoordiger regelt via Mijn PGB de persoonlijke zaken met de SVB. Hier kan hij onder andere:

 • De administratie bijhouden
 • Zien hoeveel budget van het PGB besteed is
 • De verantwoording invullen
 • Wijzigingen doorgeven

De vertegenwoordiger maakt afspraken met één of meerdere zorgverleners die de hulp bieden aan de jeugdige. Deze afspraken moet hij vastleggen in een zorgovereenkomst. Hierbij moet rekening worden gehouden met verschillende kosten. Denk hierbij aan het salaris, vervanging tijdens vakanties, werkgeverslasten, reiskosten, verzekeringen, arbeidsomstandigheden en administratiekosten.

Als de vertegenwoordiger meer dan vier dagen per week hulp inkoopt bij dezelfde zorgverlener is hij volgens de wet een werkgever. Dat betekent dat hij onder andere rekening moet houden met het doorbetalen van loon bij ziekte, hanteren van een redelijke opzegtermijn en het bijhouden van een salarisadministratie. De SVB kan hier ook voor zorgen. De zorgovereenkomst die afgesloten wordt is dan een arbeidsovereenkomst.

De vertegenwoordiger dient de zorgovereenkomst in bij de SVB en deze controleert de zorgovereenkomst op arbeidsrechtelijke aspecten. De SVB vraagt vervolgens het CJG om de zorgovereenkomst zorginhoudelijk te controleren. De vertegenwoordiger kan de voortgang inzien via Mijn PGB.

Meer informatie hierover vind je op de website van de SVB.

Hoe zorg je als vertegenwoordiger dat de jeugdhulp die je inkoopt met een PGB van goede kwaliteit is?

Omdat de vertegenwoordiger de jeugdhulp zelf inkoopt in plaats van de gemeente moet hij erop letten dat deze hulp van goede kwaliteit is. Dit kan hij doen door de hulp regelmatig te evalueren en te beoordelen of de doelen worden bereikt, bijvoorbeeld eens in de twee maanden. Hieronder staat een lijst met kwaliteitseisen die de gemeente hanteert, afhankelijk van de grootte van de organisatie. De vertegenwoordiger kan navragen in hoeverre een zorgverlener voldoet aan deze eisen.

 • Is de zorgverlener geregistreerd bij een beroepsregister?
 • Heeft de zorgverlener een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)?
 • Wordt er gewerkt met een hulpverleningsplan?
 • Heeft de organisatie systematische kwaliteitsbewaking (bijvoorbeeld een certificaat)?
 • Werkt de organisatie met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling?
 • Werkt de organisatie met de meldcode voor calamiteiten en geweld?
 • Kan de jeugdige of de vertegenwoordiger gebruik maken van een vertrouwenspersoon?

Welk bedrag krijgt een jeugdige voor een PGB?

Het budget dat wordt toegekend hangt af van de vorm van individuele jeugdhulp die met het PGB wordt ingezet. Het maximumtarief wordt bepaald op basis van het bedrag waarvoor de gemeente diezelfde vorm van hulp heeft ingekocht. Dat tarief wordt vermenigvuldigd met het aantal uren, dagdelen of etmalen dat de hulp is toegekend aan de jeugdige.

Wanneer de hulp niet door een professionele zorgverlener wordt geboden, maar door iemand uit het sociale netwerk zoals een ouder, broer, zus, vriend of kennis gelden andere tarieven. Dan wordt 48,4% van het hierboven genoemde maximumtarief gehanteerd.

Je kunt er ook voor kiezen om duurdere hulp in te kopen. Je moet dan zelf het budget van de gemeente aanvullen en dit overmaken aan de SVB.

Meer informatie over de maximumtarieven vind je op onze website.

Betalingen gaan via de SVB

De gemeente maakt het budget over aan de SVB. Als er een zorgovereenkomst is, kan de vertegenwoordiger vervolgens de facturen of urenregistratie indienen bij de SVB. De SVB maakt vervolgens het factuurbedrag of salaris over naar de zorgverlener.

Wijzigingen van het PGB

Bij veranderingen van je omstandigheden of als het PGB niet meer passend is, bijvoorbeeld omdat de hulp niet meer nodig is of er juist meer hulp nodig is, moet je dit aangeven bij het CJG. Wij kunnen, indien nodig, het PGB opnieuw beoordelen.

Veelgestelde vragen

Mag ik ook mezelf, mijn partner, een oma of een kennis betalen met een PGB?

Ja, dat kan als de jeugdige daar baat bij heeft. De zorg moet wel de gebruikelijke zorg overstijgen. Dat betekent dat er meer zorg nodig is dan verwacht wordt voor een kind van de betreffende leeftijd. Daarnaast mag de zorg niet leiden tot overbelasting. Ook gelden er andere tarieven voor het gebruiken van PGB om zorg van familieleden, vrienden of kennissen in te kopen. Ook moet het PGB besteed worden aan de hulp waarvoor het bedoeld is.

Wat gebeurt er als mijn kind 18 wordt?

Als een jeugdige 18 wordt en er is nog steeds een vraag voor hulp, dan kan dit vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Dit hangt af van de situatie van de jeugdige. Je contactpersoon van het CJG kan je hierbij adviseren.

Mag ik ook een bemiddelingsbureau betalen vanuit het PGB?

Nee, sinds januari 2015 is dit niet meer mogelijk.

Wat moet ik doen bij een verhuizing?

Als je gaat verhuizen moet je dit doorgeven aan het CJG. Indien nodig dragen we, altijd in overleg met jou, het PGB over aan de nieuwe gemeente.

Meer informatie

Op onze website vind je meer informatie over de tarieven en kun je de regels van de gemeente vinden. Bij vragen kun je altijd contact met ons opnemen.

* Overal waar hij geschreven staat, kan ook zij gelezen worden.