Persoonsgebonden budget (PGB)
 • Versie
 • Downloaden 1166
 • Bestandsgrootte 8 MB
 • Aantal bestanden 1
 • Datum plaatsing 19 januari 2017
 • Laatst geüpdatet 17 november 2021
 • Download 'PGB voor jeugdhulp'

Download de folder 'Persoonsgebonden budget (PGB)' via de button 'Downloaden'. Kan je de tekst in de folder niet goed lezen omdat je bijvoorbeeld een hulpprogramma gebruikt? Hieronder vind je de tekst uit de folder.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Je bent met alle vragen over opgroeien of opvoeden van harte welkom bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Een jeugd- en gezinscoach kijkt samen met jouw gezin naar wat er goed gaat, wat beter kan en wat daarvoor nodig is. Als je kind een vorm van jeugdhulp nodig heeft, kijkt het CJG samen met jouw gezin naar de situatie en welke hulp daarbij past. Wanneer deze hulp niet wordt aangeboden door het CJG, dan wordt gekeken of een andere organisatie deze hulp kan geven. In sommige situaties kan je kind een persoonsgebonden budget (PGB) krijgen. In deze folder lees je meer over een PGB.

Wat is jeugdhulp?

Jeugdhulp is ondersteuning en hulp bij opvoeden en opgroeien. Wanneer we spreken over jeugdhulp gaat dit over kinderen tot 18 jaar.

Een beschikking of een PGB

Wanneer de hulp die bij jouw gezin past niet door het CJG aangeboden wordt, dan wordt gekeken of een andere organisatie deze hulp kan geven. De organisatie die de hulp geeft, moet een contract hebben met gemeente Capelle aan den IJssel. Dat noemen we een ‘gecontracteerde organisatie’. Om hulp van een gecontracteerde organisatie te krijgen, heb je een beschikking nodig. Op www.cjgcapelle.nl/beschikkingen vind je informatie over hoe je een beschikking kunt aanvragen.

Wanneer hulp van een gecontracteerde organisatie niet past bij de vraag van jouw kind óf wanneer je de hulp voor je kind zelf wilt inkopen, kan je een PGB aanvragen bij het CJG. Er zijn wel een paar regels.

Regels voor het aanvragen van een PGB

De zorg die het kind gaat krijgen moet de gebruikelijke zorg overstijgen. Dat betekent dat er meer zorg nodig is dan verwacht wordt voor een kind van de leeftijd die jouw kind heeft. De zorg mag ook niet zorgen voor overbelasting van de zorgverlener (het mag niet te zwaar zijn voor wie de hulp geeft) en het budget mag alleen uitgegeven worden aan de hulp waarvoor het bedoeld is.

Wanneer je een PGB ontvangt, ga je zelf hulp inkopen. Het is belangrijk dat iemand het PGB voor je kind beheert: iemand die alles rondom het budget regelt. De persoon die het PGB beheert noemen we de vertegenwoordiger. Dit kan één van de ouders zijn, maar ook een mentor, voogd of iemand uit je sociale netwerk. Er zijn drie voorwaarden om een PGB te krijgen:

 1. De vertegenwoordiger moet goed kunnen beoordelen wat het beste is voor het kind en de jeugdhulp goed kunnen inkopen. Hij* moet namelijk een geschikte zorgverlener uitkiezen die past bij de vraag, een zorgovereenkomst sluiten, de zorgverlener aansturen en de administratie bijhouden.
 2. De vertegenwoordiger moet kunnen uitleggen waarom hulp die hij zelf inkoopt met een PGB beter past bij de vraag van het kind dan de hulp van een gecontracteerde organisatie (zie pagina 1).
 3. Als laatste moet de hulp die de vertegenwoordiger wil inkopen van goede kwaliteit zijn. Op pagina 4 kan je lezen wat daarmee wordt bedoeld.

* Overal waar hij geschreven staat, kan ook zij gelezen worden.

Aanvraag

De CJG professional schrijft binnen zes weken samen met jouw gezin een aanvraag voor een PGB. De vertegenwoordiger wordt gevraagd om een budgetplan te maken zodat duidelijk is hoe het budget besteed gaat worden. Het CJG heeft een format voor dit budgetplan. Wanneer de aanvraag en het budgetplan compleet zijn, wordt de aanvraag ondertekend door de ouders.

Besluit

De aanvraag wordt in het besluitteam van het CJG besproken. Dit team neemt een besluit over de aangevraagde hulp en of dit past bij de beschreven situatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Jeugdwet¹, de Verordening Jeugdhulp¹ en de Nadere regels jeugdhulp¹ van gemeente Capelle aan den IJssel. Het team heeft twee weken de tijd om een besluit te nemen. Het besluit wordt per post of e-mail naar je verstuurd. Dit wordt ook wel een beschikking genoemd. In de beschikking staat of de aanvraag wel/niet toegekend is en welk budget toegekend is. Het CJG geeft deze gegevens ook door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

¹ Op www.cjgcapelle.nl/beschikkingen vind je deze.

Na het besluit

Als de hulp wordt toegekend, maakt de vertegenwoordiger afspraken met de hulpverlener(s) die de hulp gaan bieden aan je kind. Deze afspraken moet hij opschrijven in een zorgovereenkomst. Hierbij moet gedacht worden aan: het salaris, vervanging tijdens vakanties, werkgeverslasten, reiskosten, verzekering(en), arbeidsomstandigheden en administratiekosten. Als de vertegenwoordiger meer dan vier dagen per week hulp inkoopt bij dezelfde zorgverlener is hij volgens de wet een werkgever. Dat betekent dat hij loon moet doorbetalen bij ziekte, een eerlijke opzeg-termijn moet hebben en een salarisadministratie moet bijhouden. De SVB kan hier ook bij ondersteunen. De zorgovereenkomst die afgesloten wordt is dan een arbeidsovereenkomst.

De vertegenwoordiger levert de zorgovereenkomst in bij de SVB. De SVB controleert de zorgovereenkomst op arbeidsrechtelijke onderdelen en vraagt het CJG om de zorgovereenkomst op de inhoud te controleren.

Is de hulp niet toegekend en ben je het niet eens met de beslissing? Dan kan je binnen 6 weken bezwaar maken via de website van gemeente Capelle aan den IJssel: www.capelleaandenijssel.nl, zoek naar ‘bezwaarschrift indienen’.

Registratie en betalingen bij de SVB

De vertegenwoordiger kan op de website van de SVB inloggen met zijn DigiD. De vertegenwoordiger regelt verschillende dingen via ‘Mijn PGB’, zoals het bekijken van de controle op de zorgovereenkomst, het bijhouden van de administratie, het invullen van de verantwoording, het doorgeven van wijzigingen en zien hoeveel budget uitgegeven is. De vertegenwoordiger kan de facturen of urenregistratie inleveren bij de SVB. De SVB maakt vervolgens het bedrag of salaris over naar de zorgverlener.

Wat is goede kwaliteit van zorg?

De vertegenwoordiger koopt de hulp zelf in en moet erop letten dat de hulp van goede kwaliteit is. Dit kan hij doen door de hulp regelmatig te evalueren en te beoordelen of de doelen worden bereikt. Bijvoorbeeld eens in de twee maanden. Hieronder staan vragen die de vertegenwoordiger kan stellen aan een zorgverlener om te controleren of deze voldoet aan de eisen.

 • Is de zorgverlener geregistreerd bij een beroepsregister?
 • Heeft de zorgverlener een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)?
 • Wordt er gewerkt met een hulpverleningsplan?
 • Wordt er gewerkt met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling?
 • Wordt er gewerkt met de meldcode voor calamiteiten en geweld?
 • Heeft de organisatie systematische kwaliteitsbewaking (bijvoorbeeld een certificaat)?
 • Kan het kind of de vertegenwoordiger gebruik maken van een vertrouwenspersoon?

Welk bedrag krijgt mijn kind?

Het budget dat wordt toegekend hangt af van de vorm van hulp die wordt gegeven. Het maximumtarief wordt bepaald door het bedrag waarvoor de gemeente dezelfde vorm van hulp heeft ingekocht. Met het tarief en het aantal uren, dagdelen of dalen dat de hulp is toegekend aan het kind, wordt het budget berekend. Meer informatie over de maximumtarieven vind je op www.cjgcapelle.nl/beschikkingen

Wanneer de hulp niet door een professionele zorgverlener wordt gegeven, maar door iemand uit het sociale netwerk (zoals een familielid, vrienden of kennissen) geldt 48,4% van het maximumtarief. Je kunt er ook voor kiezen om duurdere hulp in te kopen. Je moet dan zelf het budget aanvullen en dit overmaken aan de SVB.

Wijzigingen

Als je omstandigheden veranderen, kan je dit aangeven bij het CJG. Denk bijvoorbeeld aan een verhuizing, wanneer de hulp niet meer nodig is of als er juist meer hulp nodig is. De CJG professional kijkt dan samen met jou naar de situatie en wat er nodig is.

Veelgestelde vragen

Mag ik ook mezelf, mijn partner, een oma of een kennis betalen met een PGB?

Ja, dat kan als je kind daar een voordeel aan heeft. De zorg moet wel de gebruikelijke zorg overstijgen. Dat betekent dat er meer zorg nodig is dan verwacht wordt voor een kind van de leeftijd die jouw kind heeft. De zorg mag niet zorgen voor overbelasting van de zorgverlener (het mag niet te zwaar zijn voor wie de hulp geeft) en het budget mag alleen uitgegeven worden aan de hulp waarvoor het bedoeld is. Ook gelden er andere tarieven om zorg van familieleden, vrienden of kennissen in te kopen. Zie pagina 4.

Wat gebeurt er als mijn kind 18 jaar wordt?

Als je kind 18 jaar wordt en er is nog steeds een vraag voor hulp, dan kan dit vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Dit hangt af van de situatie van je kind. Jouw contactpersoon van het CJG kan je adviseren.

Mag ik ook een bemiddelingsbureau betalen van het PGB?

Nee, sinds januari 2015 is dit niet meer mogelijk.

Mijn kind krijgt hulp met een PGB en wij gaan verhuizen

Als je gaat verhuizen, moet je dit doorgeven aan het CJG. Als het nodig is, geven we het PGB aan de nieuwe gemeente door.